Brigádní generál dr. Antonín Basl

Vzpomínky na vojáky / Brigádní generál dr. Antonín Basl

Se narodil 1. února 1889 na Královských Vinohradech v Praze. Do rodiny ředitele měšťanské školy Josefa Basla. Maturoval na státním gymnáziu na Vinohradech. Od roku 1908 studoval Karlo-Ferdinandovu univerzitu, zeměpis a dějepis.

Během studií pomáhal profesoru dr. Švamberovi při měření šumavských jezer a při zpracovávání Bibliografie české literatury geografické vl. 1906 a 1907 vyšlé v roce 1911. Svému otci pomáhal při zpracování Velkého zeměpisu všech dílů světa. Jeho cílem bylo stát se profesorem a vyučovat zeměpis. Na toto povolání se připravoval v letech 1912-13 na gymnáziu v Žitné ulici v Praze, pod vedením zeměpisce dr. Machaty. V tomto období absolvoval Školu jednoročních dobrovolníků. Poté nastoupil na místo suplenta na střední škole v Turnově. Učil zde dějiny.

Po vypuknutí první světové války byl povolán k pěšímu pluku č. 11. v Písku. V hodnosti praporčíka velí pěší četě. S pěším plukem č. 11. odjíždí na srbskou frontu. 12. prosince 1914 je zajat. Internován je v zajateckém táboře pro důstojníky v Niši. Za zde vyjádřené názory proti Rakousku-Uhersku je v Praze prohlášen za velezrádce a jeho majetek je zabaven.

Praporčík Antonín Basl zažádal v zajateckém táboře o přijetí do srbské armády. Ta byla poražena a tak se stejně smýšlejícími se vydal na strastiplnou cestu Albánii, kterou absolvovali pěšky a o hladu. Přes Valonu se dostali na italský ostrůvek Asinaru. Prochází několika zajateckými tábory v Itálii, kde vyjadřuje své protirakouské postoje a zastává myšlenku našeho samostatného státu. Je přemístěn do Paduly.

Byl mezi prvními, kteří odešli z pracovního tábora a stali se rozvědčíky. Působil v rámci IV. Italské armády, v horském úseku fronty mezi Brentou a Piavou. Se svými rozvědčíky provádí průzkum u M. Pertice, M. Asolone, na Fortina Regina a dalších místech. Píše také do časopisu „La trinca“. Za svoji úspěšnou činnost je Antonín Basl povýšen na poručíka.

Od dubna 1918 působí u 1. československého střeleckého pluku v Itálii ve funkci velitele pěší čety. V červnu t.r. přichází k 31. československému střeleckému pluku nejprve jako velitel pěší čety po té jako velitel pěší roty. Je povýšen do hodnosti nadporučíka.

V září t.r. se nadporučík Basl stává příslušníkem 39. československého střeleckého pluku. Velí zde pěší rotě a od listopadu t.r. velí praporu a je povýšen do hodnosti kapitána.

Po skončení první světové války se s 39. československým střeleckým plukem vrací do vlasti. Pluk je po návratu poslán na Slovensko, kde se účastní bojů u Komárna Maďarům.

Po té mohl odejít z armády a vrátit se ke svému původnímu povolání a věnovat se vedle výuky i vědecké práci, o kterou měl zájem. Jeho rozhodnutí pokračovat i nadále ve službě ovlivnila potřeba důstojníků, v nově budované armádě. V hodnosti majora přichází v září 1919 do hlavního štábu do 1 oddělení „organizačního“. Absolvuje kurs pro výchovu důstojníků generálního štábu. Po té absolvuje Válečnou školu v Praze.

V letech 1924 až 1927 působí podplukovník generálního štábu Basl, jako přednosta mírové skupiny 1. oddělení hlavního štábu. Začátkem roku 1927 zastává funkci zástupce velitele pěšího pluku 38. v Berouně. Koncem t.r. se stal přednostou 5. oddělení „školského a výcvikového“ hlavního štábu. Je povýšen do hodnosti plukovníka generálního štábu.

Od listopadu 1930 velí pěšímu pluku 24. ve Znojmě. Absolvuje kurs pro vyšší velitele. V září 1932 se stává zástupcem velitele Vojenského zeměpisného ústavu v Praze. Jeho velitelem se stal v březnu 1934 a řídil ho do dubna 1937. Brigádním generálem byl Antonín Basl jmenován 16.2.1935.

Na následky srdeční choroby umírá brigádní generál dr. Antonín Basl 4. dubna 1937.

Za svoji válečnou činnost v řadách československých legií v Itálii obdržel tato vyznamenání a medaile: Válečný záslužný kříž Croce al Merito di Guerra, Pamětní medaile 1915-1918 Medaglia commemorativa della guerra italo-austrica 1915-1918, Řád bílého orla III. třídy -Srbsko později Jugoslávie, Řád čestné legie V. třídy, Řád Rumunské hvězdy III třídy, Československý válečný kříž 1914-1918, Československá medaile Vítězství a další.

O brigádním generálu dr. Antonínu Baslovi se vyjádřil plk. dr. Jiří Čermák takto: „Na všech místech, jež zastával dovedl vedle svého vojenského vzdělání, když bylo třeba, uplatnit i svoji předválečnou vědeckou erudici v prospěch armády. To jej také přivedlo do Vědeckého ústavu vojenského, kde se stal brzy významným pracovníkem. Byl trvale členem správní rady v ústavu v letech 1923 až 1931, byl členem muzejní a knihovní komise v l. 1923 až 1925, členem vydavatelské komise v l. 1925 až 1931, členem topografické komise v l. 1929 až 1931. Nejvýrazněji se zapsal v dějiny ústavu jako redaktor „Vojenských rozhledů“. Vedl je totiž v l. 1924 až 1926 jako vrchní redaktor a v l. 1927 až 1930 jako jeden z hlavních členů redakční rady. Teprve jeho odchod do vzdálené posádky znojemské, kde r. 1931 převzal velitelství pluku, přerušil na nějaký čas jeho živý styk s ústavem.

Po svém návratu do Prahy byl pak zprvu příliš zaměstnán novým, odpovědným místem, převzav r. 1934 vedení vojenského zeměpisného ústavu, kde také mohl plně uplatnit vědeckou stránku své činnosti. A tak se teprve zase v poslední době vrátil k práci ve VÚV., když se ujal v roce 1936 vedení nově založeného geografického odboru.

 

Zdroje: VOJENSKÉ ROZHLEDY č.4 ročník XVIII. duben 1937 – Za brigádním generálem dr. Antonínem Baslem autor plk. dr. Jiří Čermák. Fotografie převzata tamtéž.

Fórum válka.cz -brigádní generál Antonín Basl.


Publikováno: 23. 9. 2018 Autor: Tomáš Žák Sekce: Vzpomínky na vojáky